Jogi kérdések

Food Service

A vendéglátás szakembereinek szánt megoldások

Jogi kérdések

 

Általános jogi tájékoztatás

 

 

Köszöntjük a McCain által üzemeltetett oldalon!

 

Weboldalainkat úgy terveztük meg, hogy hasznosak, informatívak és szórakoztatóak legyenek. Reméljük, hogy ez sikerült – és azt is, hogy a felhasználók megírják nekünk, hogyan tehetnénk az oldalakat még jobbá.

 

Ezért cserében csak annyit kérünk, hogy a felhasználók tartsák be az alábbi Felhasználási feltételeket. Kérjük, hogy alaposan olvassák el ezeket, mivel a jelen oldal használatával automatikusan elfogadják a rendelkezéseket. Amennyiben nem értenek egyet velük, kérjük, ne használják a weboldalainkat.

 

KÖSZÖNJÜK A LÁTOGATÁST!

 

Szerzői jog ©2012 McCain Foods Limited. Minden jog fenntartva.

 

Korlátozott engedély

 

Ha az alábbiakban kifejezetten eltérő rendelkezés nem szerepel, a felhasználó kötelezi magát, hogy a www.mccain.com oldalról, illetve a McCain által üzemeltetett bármely más oldalról származó anyagokat nem hasznosítja.

 

A felhasználó vállalja különösen, hogy semmit nem másol le, terjeszt, tesz közzé újra, tölt fel, hoz nyilvánosságra vagy továbbít anélkül, hogy ehhez a McCain előzetesen írásban hozzájárulna. Ez alól kizárólag az alábbiak képeznek kivételt:

 

A McCain korlátozott engedélyt ad a magánszemély felhasználóknak arra, hogy a weboldalakon rendelkezésre bocsátott háttér HTML szövegeket, hang klipeket, videó klipeket és egyéb tartalmakat személyes, tájékoztatási és nem kereskedelmi céllal számítógépükön megjelenítsék, kinyomtassák, letöltsék és felhasználják, feltéve, hogy:

 

A felhasználó a tartalmakat nem módosítja, és azokkal kapcsolatban nem tesz valótlan kijelentéseket.

 

A felhasználó a tartalmak valamennyi példányán megjeleníti a vonatkozó szerzői jogi, védjegy- és egyéb jogi, valamint a korlátozott engedélyre utaló figyelmeztetéseket; azokat nem törli és nem módosítja.

 

A felhasználó a weboldal tartalmait nem jogosult nyilvános vagy kereskedelmi célokra terjeszteni, közzétenni, továbbítani, újrahasználni, újra közzétenni vagy felhasználni, ideértve többek között a weboldalainkon a felhasználó számára elérhetővé tett szövegeket, hang klipeket, videó klipeket, képeket és egyéb tartalmakat.

 

A szoftverre és valamennyi kapcsolódó szellemi tulajdonra vonatkozóan fenntartjuk a teljes tulajdonjogot. A felhasználó nem jogosult az anyagokat terjeszteni vagy értékesíteni – sem arra, hogy azokat visszafejtse, felbontsa vagy egyéb módon más, felhasználásra alkalmas formátumúra alakítsa át. A fentiek alól kivételt képeznek a média számára engedélyezett tartalom-másolási és –sokszorosítási módok.

 

A felhasználó vállalja, hogy nem használja fel a McCain tartalmait semmilyen olyan módon, amely arra utalna, hogy a felhasználó, illetve termékei és a McCain termékei között kapcsolat vagy együttműködés állna fenn, illetve a McCain a felhasználó termékeit ajánlaná. E körben kifejezetten tilos weboldalaink bármely része körül kereteket létrehozni vagy más olyan technikákat alkalmazni, amelyek a weboldalaink vizuális megjelenését megváltoztatják.

 

A McCain védjegyeire vonatkozóan semmilyen jogot nem biztosítunk a felhasználók részére. A McCain védjegyek jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos. Jogaink érvényesítése érdekében aktívan fellépünk.

 

Tiltott használati módok

 

A használat semmilyen egyéb módja nem megengedett. A felhasználó a McCain előzetes írásos hozzájárulása nélkül sem közvetve, sem közvetlenül nem jogosult például az alábbiakra, és a felsoroltakat mások számára sem engedélyezheti:

 

A weboldalainkon lévő bármely tartalom eltávolítása, illetve az azokon lévő szerzői jogi és egyéb jogi figyelmeztetések eltávolítása.

A weboldalainkon lévő tartalmak értékesítése, bármilyen módon történő megváltoztatása vagy ennek megkísérlése, sokszorosítása vagy nyilvános megjelenítése, előadása, terjesztése vagy egyéb módon azokhoz hozzáférés biztosítása, illetve a weboldalainkon lévő bármely tartalom nyilvános vagy kereskedelmi célokra, illetve oktatási és személyes céloktól eltérő célokra való felhasználása, ide értve többek között valamely üzleti tevékenység hirdetését vagy ajánlását, illetve a tartalmak bármely más weboldalon történő felhasználását.

A weboldalainkon történő bármely tartalom más személy részére történő átadása.

A fenti korlátozott engedélyben kifejezetten benne foglalt kört kivéve a weboldalainkon hozzáférhető HTML vagy más számítógépes szoftver kinyomtatása vagy másolása.

Weboldalaink bármely olyan felhasználása, amely károsíthatja, elérhetetlenné teheti, túlterhelheti oldalainkat vagy az azokhoz kapcsolódó vagy azokon keresztül elérhető szolgáltatásokat, rendszer-erőforrásokat, fiókokat, szervereket, hálózatokat, kapcsolódó vagy linkelt oldalakat, károsíthatja vagy befolyásolhatja azok biztonságát, negatívan érintheti azok működését vagy más módon károkat okozhat bennük (ide értve többek között számítógépes vírusok, trójai falovak vagy férgek, illetve más olyan fájlok vagy számítógépes programok feltöltését, közzétételét vagy egyéb módon történő továbbítását oldalainkra, amelyek károsak lehetnek, megzavarhatják vagy rombolhatják azt, vagy indokolatlan vagy aránytalan terhelést róhatnak a weboldalak infrastruktúrájára; illetve „robotok”, „pókok” vagy más automatikus programok vagy eszközök, illetve manuális folyamatok használatát a weboldalaink megfigyelésére, lemásolására, tartalmának összesítésére, illetve a weboldalunkból vagy az azon lévő tartalmakból információk kinyerésére).

Más személy fiókjának, jelszavának vagy egyéb információjának felhasználása weboldalainkkal kapcsolatban, illetve ennek megkísérlése; weboldalainkon hamis személyazonosság létrehozása vagy használata, más személy vagy szervezet megszemélyesítése, illetve a valamely személlyel vagy szervezettel fennálló kapcsolat hamis látszatának keltése; weboldalainkhoz jogosulatlan hozzáférés szerzésének megkísérlése; a weboldalakra vagy a McCain részére hiányos, hamis vagy helytelen információ küldése.

Más személy megzavarása vagy akadályozása abban, hogy a weboldalakat vagy a kapcsolódó vagy linkelt oldalakat, illetve azok szolgáltatásait használni tudja.

A weboldalainkon közzétett valamely tartalom törlése vagy módosítása.

 

Jogszabályoknak való megfelelés

 

A felhasználó kijelenti, hogy a weboldalainkon lévő tartalmak általa történő használata során végzett tevékenységeiért és általa közölt információkért kizárólagosan ő felelős, és vállalja, hogy betartja a weboldalaikon végezhető tevékenységek és megjelenített tartalmak használatára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. Az ezen jogszabályok megsértésével járó cselekményeket a McCain kivizsgálja, és feljelentést tesz a hatóságoknál, illetve velük együttműködik a jogsértésekben résztvevő felhasználókra vonatkozó vádemelési eljárásban. A McCain fenntartja a jogot, hogy a jogszabályi és egyéb szabályozási előírások vagy hatósági megkeresések folytán fennálló kötelezettségei teljesítése érdekében információkat adjon meg az illetékes szerveknek arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a weboldalakon lévő tartalmakat.

 

 

A felhasználás további feltételei

 

Weboldalaink bizonyos részeire további felhasználási feltételek vonatkozhatnak (ide értve például az egyes promóciókat, versenyeket vagy az oldalainkon lévő más programokat szabályozó rendelkezéseket; a továbbiakban: „További Felhasználási Feltételek”). A felhasználó kijelenti, hogy bármely érintett rész használatával automatikusan elfogadja az adott részre vonatkozó További Felhasználási Feltételeket. A jelen Felhasználói megállapodás a További Felhasználási Feltételekkel együtt azok tárgyára nézve a teljes megállapodást képezi a felhasználó és a McCain között, és az adott tárgyban felülír bármely, a felhasználó és a McCain vagy kapcsolt vállalkozásai közötti, akár szóbeli, akár írásbeli kommunikációt, kijelentést vagy megállapodást. A Felhasználói megállapodás és a További Felhasználási Feltételek közötti esetleges ellentmondás esetén a jelen Felhasználói megállapodás rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

Joghatóság és jogkikötés

 

Ezzel ellenkező rendelkezés hiányában a weboldalainkon lévő anyagok célja, hogy a McCainről és termékeiről tájékoztatást nyújtsanak.

 

A McCain termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített információk általában a világon mindenhol érvényesek, azonban előfordulhat, hogy az adott felhasználó országában egyes információk nem helytállóak. A csomagolások a helyi szabályozásnak és preferenciáknak megfelelően változhatnak. Nem minden terméket kínálunk minden földrajzi területen. Az adott országban elérhető termékekkel és csomagolásokkal kapcsolatban javasoljuk a helyi kereskedők felkeresését. A McCain nem állítja, hogy a jelen oldalon szereplő anyagok Kanadán kívüli más országokra nézve is helytállóak és ott is elérhetőek.

 

Weboldalait a McCain a társaság Globális Technológiai Központjából irányítja és üzemelteti, amely a kanadai Új-Brunswickben, Florenceville-ben található. Amennyiben a felhasználó a weboldalt nem Kanadából látogatja, a saját országa jogszabályainak betartásáért ő maga felelős.

 

Amennyiben a felhasználó és a McCain között vita merülne fel a jelen Feltételekkel vagy azzal kapcsolatban, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalakat, a vita elbírálására Új-Brunswick tartomány, illetve Kanada adott tartományban alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre. A vita a kanadai, Új-Brunswick tartományban, azon belül Fredericton városban működő bíróságok által kerül eldöntésre, melyek kizárólagos illetékességéhez a felhasználó ezúton hozzájárul. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy – bármely okból – végre nem hajthatónak minősül, az adott rendelkezést a megállapodástól elválasztottnak kell tekinteni. Az adott rendelkezés a további rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát nem érinti.

 

Szavatosság kizárása

 

Annak ellenére, hogy minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a felhasználókat aktuális és helytálló információkkal lássuk el, nem garantáljuk, hogy a weboldalainkon lévő valamennyi tartalom hibátlan és teljes. A McCain a weboldalain lévő egyetlen kijelentés, állítás vagy információ minőségét, pontosságát, időszerűségét vagy teljességét sem szavatolja. A McCain nem állítja azt sem, hogy a weboldalain szereplő információk adott célokra bizonyosan alkalmasak lennének.

 

A WEBOLDALAINKON LÉVŐ VAGY AZOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT VALAMENNYI INFORMÁCIÓT, TERMÉKET, ANYAGOT, SZOLGÁLTATÁST VAGY TÁJÉKOZTATÁST , IDE ÉRTVE VALAMENNYI SZÖVEGET, GRAFIKÁT, LINKET, ANIMÁCIÓT, JAVASCRIPTET, COOKIE-T, TERMÉKET ÉS ANYAGOT A MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN NYÚJTJUK, ÉS AZOKRA NÉZVE SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT VAGY EGYÉB FELTÉTELT NEM VÁLLALUNK, ILLETVE TESZÜNK. A MCCAIN NEM SZAVATOLJA TOVÁBBÁ, HOGY WEBOLDALAI HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK, ÉS AZT SEM, HOGY WEBOLDALAI ÉS SZERVEREI MENTESEK A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL ÉS MÁS KÁROS HATÁSOKTÓL.

 

A fentiek értelmének korlátozása nélkül, nem vállalunk szavatosságot azért, hogy:

 

Az anyag bármilyen szinten kereskedelmileg forgalmazható vagy alkalmas bármilyen célra.

Az anyagokban lévő funkcionális elemek zavartalanul és hibamentesen működnek.

A hibák kijavításra kerülnek.

Weboldalaink, illetve az őket működtető szerverek mentesek a vírusoktól vagy bármely egyéb káros elemtől.

Az anyagokban lévő bármely útmutatás, instrukció vagy recept követése sikeres eredményhez vagy termékhez vezet. (Szerintünk nagyszerűek a receptjeink, a felhasználó konyhájában és háztartásában lévő feltételeket azonban nem tudjuk befolyásolni.)

 

A fentieken túl egyedül a felhasználó (és nem a McCain) köteles viselni minden olyan esetleges szerviz- vagy javítási költséget, amely annak folytán merül fel, hogy a felhasználó használta a McCain weboldalait.

 

 

 

Figyelmeztetés: linkelt oldalak

 

Weboldalainkról bizonyos esetekben hozzáférést biztosítunk más internetes oldalakhoz. Ez nem jelenti azt, hogy ezen weboldalak tartalmával a McCain egyetértene vagy a rajtuk szereplő termékeket ajánlaná. Az ezen oldalakon szereplő anyagok tartalmáért és helytállóságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a felhasználó ezen oldalakra mutató linket hoz létre, azt a saját kockázatára, a McCaintől származó engedély nélkül teszi. A felhasználó a webböngészőjében lévő egységes forrásazonosító (URL) alapján ellenőrizheti, hogy még mindig a McCain által üzemeltetett oldalon tartózkodik-e vagy már más weboldalra került.

 

Nem állítjuk, hogy a McCain jogi felhatalmazással rendelkezne a linkekben feltüntetett vagy azokon keresztül elérhető védjegyek, kereskedelmi nevek, logók vagy szerzői jogi jelzések használatára, vagy hogy a belinkelt oldalak jogosultak lennének a McCain védjegyeinek, kereskedelmi nevének, logójának vagy szerzői jogi jelzéseinek használatára. A felhasználó kijelenti, hogy a McCain kifejezett előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem hoz létre olyan linket, amely valamely más weboldalról közvetlenül a mi weboldalunkon lévő tartalomra mutat. A McCain fenntartja a jogot, hogy a harmadik felek weboldalairól a saját oldalaira mutató linkeket működésképtelenné tegye.

 

Esetenként lehetővé tehetjük weboldalunk látogatói számára, hogy bizonyos speciális tartalmakhoz vagy interaktív szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, amelyeken keresztül információkat vagy anyagokat tehetnek közzé, illetve olyan szoftveres eszközökhöz, melyek különböző célokra használhatók, mint például az oldalunkon lévő zenék lejátszása, a weboldal más felhasználóival való kommunikáció, vagy tartalom létrehozása. Ezen szolgáltatások és szoftverek, a weboldalon keresztül elérhetővé tett információk és anyagok, valamint az oldal elérhetőségének biztosítása érdekében használt valamennyi szoftver a McCain, kapcsolt vállalkozásai, illetve a számukra licencet biztosító társaságok és beszállítók tulajdonában vannak, és továbbra is az ő tulajdonukat képezik, és a vonatkozó szerzői, védjegy-, szabadalmi és/vagy egyéb jogok és jogszabályok védelme alatt állnak.

 

A felelősség korlátozása

 

A McCain, illetve igazgatói, tisztségviselői, megbízottai és alkalmazottai semmilyen esetben sem felelősek a McCain weboldalakon szereplő információk biztosításából, illetve azok felhasználásából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért, ide értve a különleges, közvetett, következményi és büntető kártérítést is, amelyet valaki akár peres eljárásban, akár szerződés vagy szerződésen kívüli károkozás címén (ide értve a gondatlanságot is) követel.

 

 

 

 

A fentiek közé tartoznak többek között (de nem kizárólag) az alábbiak bármelyike által okozott károk vagy sérelmek:

 

A weboldalak használata (vagy használhatatlansága).

Bármely olyan oldal használata (vagy használhatatlansága), amelyekre mutatva hiperhivatkozást létesít a felhasználó az oldalainkról.

Működésképtelenség.

A weboldalunk valamely felhasználója által létrehozott tartalom felhasználása (vagy használhatatlansága).

Hiba.

Hiányosság.

A működés megszakadása.  

Működési hiba.

A működés vagy adatátvitel lassúsága.

Számítógépes vírus.

Adatsor hiba.

 

A felhasználók tartsák szem előtt, hogy semmilyen címen nem vagyunk kötelesek kártérítést nyújtani, ide értve:

 

A valamely veszteség vagy sérelem közvetlen kompenzációját célzó kártérítéseket.

Az elmaradt hasznot.

Az indokolt feltevés szerint valamely veszteségből vagy sérelemből eredő károk megtérítését (jogi értelemben: „következményi kártérítés”).

Az egyéb, adott veszteségből vagy sérelemből közvetlenül eredő károkat és költségeket (jogi értelemben: „járulékos kártérítés”).

 

A fentieken túl nem vagyunk felelősek még akkor sem, ha hanyagságot követtünk el és/vagy felhatalmazott képviselőnket tájékoztatták a kár bekövetkezésének lehetőségéről.

 

 

Beküldött anyagok

 

A McCain csak olyan kreatív ötleteket, javaslatokat és anyagokat fogad el és vizsgál meg, amelyek benyújtását kifejezetten kérte. Ennek megfelelően, kérjük, ne küldjön ilyen anyagokat a részünkre. Ha ennek ellenére mégis anyagokat küld be:

 

A McCain számára a weboldalain keresztül elküldött valamennyi megjegyzés, javaslat, ötlet, grafika vagy más információ (kivéve azon információkat, amelyek védelmét Adatvédelmi szabályzatunkban vállaljuk), a mi tulajdonunkká válik, még akkor is, ha a jelen megállapodás később megszűnik.

 

Ez azt jelenti, hogy...

 

Az így beküldött anyagokat nem vagyunk kötelesek bizalmasan kezelni.

Nem lehet minket beperelni a beküldött ötletek (beleértve a termék- vagy hirdetési ötleteket is) felhasználásáért.

A beküldött anyagokat vagy azokhoz hasonló anyagokat jogosultak vagyunk bármely célra felhasználni, anélkül, hogy azokért a beküldő felhasználónak vagy bárki másnak fizetnénk.

A beküldött anyagokra vonatkozó bármely jelenlegi és jövőbeli jog kizárólagosan minket illet. A felhasználó beleegyezik, hogy az általa beküldött anyagokra nézve semmilyen címen (ide értve a szerzői jogot, védjegyeket, tisztességtelen versenyt és hallgatólagos szerződést is) nem támaszt tulajdonjogot, a szerzői jogát ránk ruházza, és a szerzői jogi védelemre alkalmas művek tekintetében lemond a személyhez fűződő jogairól.

A felhasználó elismeri, hogy az általa beküldött anyagok benyújtásáért ő a felelős – más szóval, elismeri, hogy a felhasználó (és nem a McCain) viseli a teljes felelősséget a beküldött anyagért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát, helytállóságát, eredetiségét és szerzői jogait.

 

 

 

Felelősség alóli mentesítés / helytállás

 

A felhasználó vállalja, hogy mentesíti a McCaint, igazgatóit, tisztségviselőit, megbízottait és alkalmazottait, illetve valamennyi olyan más személyt, akit a weboldalainkon meghirdetett promóciókat, versenyeket vagy más programokat szabályozó feltételek és szabályok ilyen vonatkozásban felsorolnak (a továbbiakban együttesen: „Mentesített Személyek”) minden olyan felelősség alól, amely abból ered vagy bármi módon ahhoz kapcsolódik, hogy a felhasználó használja a weboldalainkat, ide értve bármiféle sérelmet, veszteséget vagy kárt; valamint helytáll a felsoroltak helyett a fenti károkért. A felhasználó elismeri, hogy a Mentesített Személyek nem tettek semmilyen kijelentést és nem vállaltak semmilyen garanciát a weboldalainkkal kapcsolatban, és ennek megfelelően ezen vonatkozásban nem is terheli őket felelősség.

 

Szellemi tulajdonjog

 

Az oldalak működését biztosító valamennyi háttérprogramra és -tartalomra vonatkozóan a McCain rendelkezik a szellemi tulajdonjogokkal, vagy a tulajdonostól engedélyt kapott azok használatára. Ha a felhasználó tartalmat küld be az oldalunkra, úgy tekintjük, hogy hozzájárulását adta, hogy mi, valamint az oldal egyéb felhasználói a tartalmakat használják. Weboldalaink, az azokon szereplő valamennyi tartalmat is beleértve, a világszerte alkalmazandó szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védelme alatt állnak. A felhasználó elismeri és tudomásul veszi, hogy weboldalaink és az azokkal kapcsolatban használt szolgáltatások és szoftverek a tulajdonunkban álló olyan bizalmas információkat tartalmaznak, amelyek a vonatkozó szellemi tulajdonjogi szabályok védelme alatt állnak, és hogy a weboldalainkat a felhasználók csak személyes céljaikra használhatják, és a használatot nem jogosultak másra átruházni. Szigorúan tilos a weboldalainkon lévő tartalmakat olyan célokra lemásolni, sokszorozni, módosítani, közzétenni, továbbítani, terjeszteni vagy bármely más módon olyan célra használni, amelyet a jelen Felhasználói megállapodás nem engedélyez, vagy amelyhez az adott felhasználónak nem adtuk előzetes írásos hozzájárulásunkat.

 

Logóink, termékeink és szolgáltatásaink nevei és jelzéseink (a továbbiakban: „McCain Márkajelzések”) a McCain védjegyei. A felhasználó vállalja, hogy a McCain Márkajelzéseket előzetes hozzájárulásunk nélkül semmilyen módon nem jeleníti meg és nem használja. Az oldalainkon hivatkozott cégek és termékek nevei és védjegyei az adott tulajdonosok védjegyei. Az, hogy ezen védjegyeket vagy kereskedelmi neveket megjelenítjük, nem ad vagy keletkeztet engedélyt vagy bármely más jogot ezen márkajelzésekre és nevekre nézve. A McCain Márkajelzések bármiféle jogosulatlan használata szigorúan tilos.

 

A jelen Megállapodás megszűnése

 

A jelen megállapodás mindaddig érvényben marad, amíg a felek valamelyike fel nem mondja. A felhasználó bármikor jogosult a jelen megállapodást felmondani azáltal, hogy törli a McCain weboldalakról származó, valamennyi birtokában lévő anyagot, az összes kapcsolódó dokumentációt, azok valamennyi példányát, és valamennyi telepített tartalmat. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a weboldalunkon végzett változtatásokat, azzal hallgatólagosan szintén felmondja a jelen megállapodást, és elveszti a weboldalunkhoz való hozzáférési jogát.

 

A jelen feltételek szerint biztosított engedélyt a McCain jogosult a felhasználó értesítése nélkül visszavonni, amennyiben kizárólagos mérlegelése alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó a megállapodás valamely rendelkezését megszegte. Felmondás esetén a felhasználó köteles valamennyi anyagot megsemmisíteni és a weboldalaink használatával felhagyni. A felmondás ellenére a felhasználó vállalja, hogy a weboldalaink korábbi használata és az annak során letöltött tartalmak tekintetében a jelen feltételek továbbra is kötik.

 

Továbbá, azzal, hogy weboldalainkon anyagokat teszünk közzé, semmilyen kötelezettséget nem vállalunk arra, hogy az anyagok a felhasználók számára továbbra is elérhetőek maradnak. A McCain jogosult a weboldalai egy részét vagy egészét bármikor, a felhasználó értesítése nélkül törölni.

 

A jelen Felhasználói megállapodás Feltételeihez kapcsolódó Egyéb rendelkezések

 

A jelen Feltételeket és az általuk létrehozott megállapodást a McCain jogosult bármikor, a felhasználó értesítése nélkül módosítani azáltal, hogy a közzétett szöveget frissíti. A módosítások a közzététel időpontjában hatályossá válnak. Kérjük, az esetleges frissítésekről való értesülés érdekében rendszeresen tekintsék meg a Feltételeket. Amennyiben bármely feltétel vagy módosítás nem elfogadható a felhasználó számára, azonnal hagyjon fel az oldal használatával. Ha valamely módosítás közzétételét követően a felhasználó tovább használja az oldalt, azáltal kijelenti, hogy a módosításokat elfogadta.  A jelen Feltételek csak a weboldal felhasználó általi használatára vonatkoznak, és nem érintenek semmilyen egyéb megállapodást, amelyet a felhasználó és a McCain társaság esetlegesen kötött.

 

A jelen feltételek, valamint az online közzétett értesítések és az itt hivatkozott esetleges egyéb feltételek a teljes megállapodást képezik (az Adatvédelmi szabályzatot is beleértve) a fentiekben szabályozott kérdésekre nézve.